Promet İş Yeri Tüzüğü

Giriş

PROMET, kurumsal bir firma olarak, tüm faaliyetlerini insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ve de çevreyle ilgili hükümlere uygun olarak yürütür.

Bu tüzüğe uyumu sağlamak tüm çalışanların ve yönetimin sorumluluğu altındadır. Uyumsuzluk hallerinde, söz konusu uyumsuzluğu ilgili birimdeki sorumlu kişilere rapor etmesi için çalışanlar özendirilir ve bunu yapmaları kendilerinden beklenir. PROMET, çalışanlarına, bu durumdan endişe duymamaları konusunda güvence verir.


Genel Şartlar


      Yasalar ve Yönetmelikler

Tüm PROMET birimleri, tedarikçiler ve taşeronlar, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki faaliyet ve istihdama ilişkin yasa ve yönetmelikler ile tam bir uygunluk içinde hareket edecektir.Bu tüzüğün tüm bölümlerindeki asgari şart budur.

      Tedarikçiler ve Taşeronlar

Tedarikçiler, bu tüzüğe uymayı kabul edecektir. Tedarikçiler, PROMET’e verdikleri ürünlerin üretiminde taşeron kullanırsa, taşeronun bu tüzükteki koşullara uymasını sağlamak, tedarikçinin sorumluluğundadır. Talep edildiğinde, tedarikçi, kullandığı taşeronlar konusunda PROMET’i bilgilendirecektir.


Belirli Şartlar

   
      
Çocuk İşçi

Çocuk işçi hiçbir şekilde çalıştırılmaz. Mevcut yasalar daha yüksek bir yaş sınırı şartı koymadığı sürece, 18 yaşından daha küçük hiç kimse çalıştırılmayacaktır.

İzin verilen reşit olmamış kişiler için, ilgili mevcut yasalara göre çalışma şartları, çalışma saatleri ve uygun maaşı sağlamaktan asgari surette yönetim sorumludur.

PROMET’in tedarikçilerinde ve/veya taşeronlarında çalışan bir çocuk işçi bulunursa, PROMET, çocuğun sosyal durumunu kötüleştirmeyecek şekilde müdahale önlemlerini özendirir.
 
     
Zorla Çalıştırma

Yasalara aykırı düşen çalıştırma şekli, hiçbir biçimde uygulanmaz.

   
     
İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunulacaktır. İşveren, iş yeri kazalarını ya da hastalıklarını önlemek için uygun tedbirleri almalıdır.


     
Eşit Muamele

PROMET, kültürel farklılıkları kabul eder ve saygı duyar. Ancak tüm çalışanlar, işe alınma, terfi, maaş, sosyal haklar, eğitim, işten çıkarılma, iş akdinin feshi de dahil her türlü istihdam kararlarında sahip oldukları beceri ve vasıflara göre titizlikle muamele göreceklerdir.


    
Taciz ve Kötü Muamele

Hiçbir çalışan fiziksel cezalandırmaya veya fiziksel, cinsel, psikolojik taciz veya aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmayacaktır. Hak edilen kazançlar, toplu iş sözleşmelerinde düzenlenmediği veya yasalarca kabul edilmediği sürece, herhangi bir disiplin uygulaması altında para cezası olarak kesilmeyecektir.


Çalışma Saatleri


PROMET, tüm çalışanlar için çalışma zamanı ile boş zaman arasında sağlıklı bir dengeye olan ihtiyacı kabul eder. Normal çalışma saatleri ve ihtiyaç halinde fazla mesai saatleri planlanırken yasal mevzuata uygun hareket edilecektir. Olağanüstü haller dışında, tüm işçilere, her yedi günlük bir zaman diliminde en az bir gün tatil hakkı verilecektir.


Ödeme


Fazla mesai ve sosyal yardımları içeren ücretler, mevcut yasalara göre ödenir.


Dernek ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü


Tüm çalışanlar, çalışan olarak çıkarlarını temsil eden örgütler oluşturma, bunlara katılma ya da bunlardan ayrılma ile ilgili yasal haklarını kullanmakta özgürdür. Hiçbir çalışan, bu haklarını barış içinde kullanırken yıldırmaya ya da kötü muameleye maruz bırakılmamalıdır. İşveren, çalışanların toplu sözleşme yapma hakkına da saygı gösterir.


Çevresel Uyum


Çevresel sorunlar, PROMET için temel endişedir. PROMET, faaliyetleri sebebiyle oluşan çevresel etkileri asgari düzeye indirme amacıyla, bütüncül bir yaklaşımı benimser. Tüm PROMET birimleri ve tedarikçileri, ilgili çevre mevzuatına tam bir uyum içinde çalışacaktır. PROMET, emisyonlar, atık ve kaynak tüketimini de içeren tüm ilgili çevresel etkileri ele almak için uygun adımları atacaktır.


İzleme ve Uyum


Yönetim, çalışanları, bu tüzük altındaki hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekten ve bunları uygulamaktan sorumludur. Yönetim, kendisinin ve tedarikçilerinin uyumunu göstermek amacıyla uygun belgeleri sağlamaktan da sorumludur. PROMET ile iş yapmanın bir koşulu olarak, tedarikçiler, PROMET’i işçi görüşmeleri de dahil olmak üzere denetimler gerçekleştirme konusunda yetkilendirmelidir.